โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการประมวลผลข้อมูล Multi-GNSS

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการประมวลผลข้อมูล Multi-GNSS เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน Multi-GNSS คือการหลอมรวมการใช้งานระบบ GNSS (Global Navigation Satellite Systems) หลาย ๆ ระบบเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มจำนวนดาวเทียมที่สามารถใช้ในการคำนวณค่าพิกัดตำแหน่ง ในการนี้มีหลายประเทศที่ได้ดำเนินการพัฒนาระบบดาวเทียม GNSS ของตนเอง เช่น สหรัฐ รัสเซีย จีน ยุโรป ญี่ปุ่นและอินเดีย โดยทุกระบบดังกล่าวได้เผยแพร่สัญญาณให้กับสาธารณะชนทั่วโลกได้ใช้งานโดยไม่มีข้อจำกัด ในขณะที่โครงการ Multi-GNSS Asia ได้มีการประเมินว่าภูมิภาค Asia and Oceania เป็นพื้นที่ที่จะมีจำนวนดาวเทียม GNSS มากที่สุดของโลกโดยคาดการณ์ว่าจะมีสูงถึง 35 ดวงอยู่บนน่านฟ้าของภูมิภาคภายในปี 2020 โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะนำร่องการใช้งานพิกัดความละเอียดและความถูกต้องสูงจาก Multi-GNSS ในประเทศไทย โดยประกอบด้วยสองกิจกรรมหลัก คือ (1) การร่วมพัฒนาเครือข่ายสถานีติดตามดาวเทียม Multi-GNSS ในประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ในประเทศไทย และ (2) การทดลองนำ Multi-GNSS มาใช้ติดตามตำแหน่งของรถอย่างละเอียดเพื่อประยุกต์ใช้ในการเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ถนน เช่น การติดตามพฤติกรรมการขับรถ การวิเคราะห์ความปลอดภัยของกายภาพถนน การวิเคราะห์จุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ… Continue reading โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการประมวลผลข้อมูล Multi-GNSS

โครงการบริหารตำแหน่งและคาดการณ์เวลาเข้าป้าย

โครงการบริหารตำแหน่งและคาดการณ์เวลาเข้าป้าย งานวิจัยและพัฒนาแนวทางที่เหมาะสมในการสร้างระบบนิเวศสำหรับรวบรวมข้อมูลตำแหน่งรถโดยสารสาธารณะจากพลังมวลชน  (Crowd Sourcing) จากผู้เดินทาง