กิจกรรมเสวนา

เจาะเบื้องหลัง Traffy Fondue โดย ดร.วสันต์ ภัทรอธิคม สื่อประชาสัมพันธ์บน YouTube จากหน่วยงานทั่วประเทศ

จ.เชียงใหม่

Kickoff Traffy Fondue จ.เชียงใหม่ วันที่ 16 มิ.ย. 66 ที่ ห้องพลอยไพลิน โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานและกล่าวให้โอวาทผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานแพลตฟอร์มการจัดการปัญหาบ้านเมือง Traffy Fondue จังหวัดเชียงใหม่” ซึ่งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้แอปพลิเคชัน Traffy Fondue แก่ส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ ให้สามารถเข้าใช้งานการรับเรื่อง ส่งต่อ และรายงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของจังหวัด รวมทั้งนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรื่องร้องเรียนภายในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ