Jobs

Let’s Connect.

รับสมัคร

ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย
ด้านการเดินทาง ขนส่ง และจราจร
(ป.ตรี ขึ้นไป)

คุณสมบัติสำคัญ

  • มีความสุขกับการพัฒนาโปรแกรม วิเคราะห์ข้อมูล หรือ พัฒนาอัลกอริทึม
  • ชอบการเรียนรู้ ทดลองสิ่งใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา
  • รู้สึกภูมิใจหากงานที่ทำมีประโยชน์กับสังคมและประชาชน

เปิดรับสมัครผู้ช่วยวิจัย เพื่อร่วมงานห้องปฎิบัติการวิจัยระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ

  1. ศึกษาค้นควางานวิจัยด้านขนส่งและจราจรอัฉริยะ
  2. พัฒนาต้นแบบพร้อมร่วมเขียนรายงาน บทความทางวิชาการและสิทธิบัตร
  3. ร่วมดำเนินโครงการปัจจุบัน เช่น โครงการให้บริการสอบถามเวลาเข้าป้ายของรถประจำทาง
  4. ร่วมดำเนินโครงการใหม่ เช่น การใช้ดาวเทียมความละเอียดสูงและเซ็นเซอร์แบบบูรณาการ (High Precision Multi-GNSS, G-Sensor, DVR ติดรถยนต์)


ส่ง Resume และ Transcript มาที่ traffyteam@gmail.com  
รายละเอียดเพิ่มเติม: https://goo.gl/0ou367

สำหรับนักศึกษาฝึกงาน

เชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปี ทุกสาขา
เข้าฝึกงาน/สหกิจกับ Traffy* (ITS Lab @NECTEC)

คุณสมบัติสำคัญ

  • มีความสุขกับการพัฒนาตนเอง วิเคราะห์ปัญหา วิเคราะห์ข้อมูล หรือ พัฒนาวิธีการแก้ปัญหาแบบใหม่ๆ
  • ชอบการเรียนรู้ การทดลอง- รู้สึกภูมิใจหากงานที่ทำมีประโยชน์กับสังคมและประชาชน

สมัครที่ https://goo.gl/rhZgNz