กทปส

โครงการขยายผลแพลตฟอร์มรับแจ้งและบริหารจัดการปัญหาเมืองสู่ระดับการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส)

เทศบาล อบต. หน่วยงานภาครัฐ ใช้งานฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย
หน่วยงานต่าง ๆ เช่น อบต. เทศบาล อาคารสำนักงาน หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีระบบรับแจ้งปัญหาอยู่แล้ว สามารถนำ Traffy Fondue มาใช้เพิ่มช่องทางใหม่ในการรับแจ้งและจัดการปัญหาที่พบ ผ่าน LINE chatbot แบบอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดภาระการทำงานของเจ้าหน้าที่ และยกระดับการมีส่วนร่วมของพลเมือง (Citizen Engagement) และผู้เกี่ยวข้อง ได้อย่างเสรี ทุกพื้นที่และทุกเวลา

เปิดอบรมการใช้งานแพลตฟอร์มรับแจ้งและบริหารจัดการปัญหาเมือง ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย
เทศบาล อบต. สนใจเข้าร่วมอบรม ตามวันและเวลาที่สะดวก

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่นี่

รุ่นที่ 7 วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 13:00 – 16:00 น.
Online Zoom Meeting : (เร็วๆ นี้)

รุ่นที่ 6 วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 13:00 – 16:00 น.
รุ่นที่ 5 วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 9:00 – 12:00 น.
รุ่นที่ 4 วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 9:00 – 12:00 น.
รุ่นที่ 3 วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:00 – 16:00 น.
รุ่นที่ 2 วันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 09:00 – 12:00 น.
รุ่นที่ 1 วันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 13:00 – 16:00 น.

แนะนำการใช้งาน Traffy Fondue เบื้องต้นสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

คู่มือการฝึกอบรมการใช้งานแพลตฟอร์มรับแจ้งและบริหารจัดการปัญหาเมืองสำหรับเทศบาล อบต. ดาวน์โหลดเอกสารฝึกอบรมที่นี่

ประโยชน์ที่จะได้รับสำหรับหน่วยงาน

หน่วยงาน/เจ้าหน้าที่และประชาชนมีช่องทางใหม่ในการติดต่อสื่อสารสำหรับเจ้าหน้าที่และประชาชนผ่าน LINE Chatbot เพื่อใช้สำหรับรับร้องเรียนปัญหาเมืองและสามารถรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลของปัญหาที่ประชาชนแจ้งได้ บริหารจัดการปัญหาต่างๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ประโยชน์ที่จะได้รับสำหรับประชาชน

ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ติดตามและตรวจสอบปัญหาได้ผ่านช่องทางใหม่ที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้น และมีความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น

ประโยชน์ที่จตะได้รับสำหรับผู้บริหาร

ผู้บริหารเมืองจะได้รับข้อมูลเมืองเชิงลึก สถิติการแจ้งและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการปัญหาเมืองในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนและตัดสินใจบริหารเมืองต่อไป