กทปส

โครงการขยายผลแพลตฟอร์มรับแจ้งและบริหารจัดการปัญหาเมืองสู่ระดับการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส)

เทศบาล อบต. หน่วยงานภาครัฐ ใช้งานฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย
หน่วยงานต่าง ๆ เช่น อบต. เทศบาล อาคารสำนักงาน หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีระบบรับแจ้งปัญหาอยู่แล้ว สามารถนำ Traffy Fondue มาใช้เพิ่มช่องทางใหม่ในการรับแจ้งและจัดการปัญหาที่พบ ผ่าน LINE chatbot แบบอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดภาระการทำงานของเจ้าหน้าที่ และยกระดับการมีส่วนร่วมของพลเมือง (Citizen Engagement) และผู้เกี่ยวข้อง ได้อย่างเสรี ทุกพื้นที่และทุกเวลา

เปิดอบรมการใช้งานแพลตฟอร์มรับแจ้งและบริหารจัดการปัญหาเมือง ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย
เทศบาล อบต. สนใจเข้าร่วมอบรม ตามวันและเวลาที่สะดวก

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่นี่

รุ่นที่ 49 วันที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 13:00 – 16:00 น.

Join Zoom Meeting : แจ้งให้ทราบภายหลัง

ขอใบรับรองผ่านการอบรมได้ที่นี่

แนะนำการใช้งาน Traffy Fondue เบื้องต้นสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
ผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการจำนวน
เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล อบต. อบจ. หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน2,180
หน่วยงาน
เจ้าหน้าที่ / ประชาชน3,961
คน
update : 9 ก.ย. 66

คู่มือการฝึกอบรมการใช้งานแพลตฟอร์มรับแจ้งและบริหารจัดการปัญหาเมืองสำหรับเทศบาล อบต. ดาวน์โหลดเอกสารฝึกอบรมที่นี่

ประโยชน์ที่จะได้รับสำหรับหน่วยงาน

หน่วยงาน/เจ้าหน้าที่และประชาชนมีช่องทางใหม่ในการติดต่อสื่อสารสำหรับเจ้าหน้าที่และประชาชนผ่าน LINE Chatbot เพื่อใช้สำหรับรับร้องเรียนปัญหาเมืองและสามารถรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลของปัญหาที่ประชาชนแจ้งได้ บริหารจัดการปัญหาต่างๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ประโยชน์ที่จะได้รับสำหรับประชาชน

ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ติดตามและตรวจสอบปัญหาได้ผ่านช่องทางใหม่ที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้น และมีความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น

ประโยชน์ที่จตะได้รับสำหรับผู้บริหาร

ผู้บริหารเมืองจะได้รับข้อมูลเมืองเชิงลึก สถิติการแจ้งและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการปัญหาเมืองในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนและตัดสินใจบริหารเมืองต่อไป

ผู้เข้าร่วมอบรมการใช้งานแพลตฟอร์ม Traffy Fondue สามารถขอใบรับรองการผ่านการอบรมได้ ตามเงื่อนไข ดังนี้

  1. มีการจัดอบรมขยายผลการใช้งานภายในหน่วยงานและนำเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านเข้าระบบเพื่อบริหารจัดการปัญหา
  2. มีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงานของท่าน
  3. มีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ใน Facebook หน่วยงานของท่าน
  4. มีการรับแจ้งและบริหารจัดการปัญหาในหน่วยงานของท่านผ่านระบบ Traffy Fondue

ขอใบรับรองผ่านการอบรมได้ที่นี่