จ.ตรัง

Kickoff Traffy Fondue จ.ตรัง

นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดการอบรมการใช้งานแพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง (Traffy fondue) จังหวัดตรัง

วันที่ 22 กันยายน 2566 ณ ห้องบรรยาย L2212 อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการใช้แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง (Traffy fondue) จังหวัดตรังโดยมี ดร.วสันต์ ภัทรอธิคม และคณะวิทยากร จากมหาวิทยาลัยวงศ์ชวลิตกุล ที่กรุณาให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องการใช้แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง (Traffy fondue) จังหวัดตรัง ให้แก่เจ้าหน้าที่จากส่วนราชการ ประจำจังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และมหาวิทยาลัย จำนวน 156 หน่วยงาน

อ่านต่อ