จ.อุตรดิตถ์

Kickoff Traffy Fondue จ.อุตรดิตถ์

นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดโครงการอบรมการใช้งานระบบ Traffy Fondue

นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดโครงการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านแพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง Traffy Fondue จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีหน่วยงานส่วนราชการ เทศบาล อบต. จำนวน 134 หน่วยงาน ทั้งจังหวัดเข้าร่วมอบรม ณ ณ ห้องประชุมเพชรพลอย โรงแรมต้นทองรีสอร์ต จังหวัดอุตรดิตถ์

หน่วยงานในจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 134 หน่วยงาน

ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ (ภ.จว.อุตรดิตถ์)สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ปภ. อุตรดิตถ์
โครงการชลประทานอุตรดิตถ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ (สสจ.อุตรดิตถ์)สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ ที่ 1สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ ที่ 2สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
แขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์พมจ.อุตรดิตถ์สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ (ท)สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์อำเภอพิชัย
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์อำเภอน้ำปาด
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์โรงพยาบาลอุตรดิตถ์อำเภอฟากท่า
สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอุตรดิตถ์อำเภอบ้านโคก
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุตรดิตถ์อบจ.อุตรดิตถ์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์อำเภอเมืองอุตรดิตถ์เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์อำเภอลับแลเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา จ.อุตรดิตถ์
สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์อำเภอตรอนเทศบาลตำบลงิ้วงาม จ.อุตรดิตถ์
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์อำเภอท่าปลาเทศบาลตำบลท่าเสา จ.อุตรดิตถ์
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์อำเภอทองแสนขันเทศบาลตำบลน้ำริด จ.อุตรดิตถ์
เทศบาลตำบลบ้านเกาะ จ.อุตรดิตถ์อบต.วังดิน จ.อุตรดิตถ์อบต.ไผ่ล้อม จ.อุตรดิตถ์
เทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม จ.อุตรดิตถ์อบต.แสนตอ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์อบต.ฝายหลวง จ.อุตรดิตถ์
เทศบาลตำบลป่าเซ่า จ.อุตรดิตถ์อบต.หาดงิ้ว จ.อุตรดิตถ์อบต.แม่พูล จ.อุตรดิตถ์
เทศบาลตำบลผาจุก จ.อุตรดิตถ์เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง จ.อุตรดิตถ์เทศบาลตำบลตรอน จ.อุตรดิตถ์
เทศบาลตำบลวังกะพี้ จ.อุตรดิตถ์เทศบาลตำบลพระเสด็จ จ.อุตรดิตถ์เทศบาลตำบลบ้านแก่ง จ.อุตรดิตถ์
เทศบาลตำบลหาดกรวด จ.อุตรดิตถ์เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ จ.อุตรดิตถ์อบต.ข่อยสูง จ.อุตรดิตถ์
อบต.ขุนฝาง จ.อุตรดิตถ์เทศบาลตำบลหัวดง จ.อุตรดิตถ์อบต.น้ำอ่าง จ.อุตรดิตถ์
อบต.ถ้ำฉลอง จ.อุตรดิตถ์อบต.ชัยจุมพล จ.อุตรดิตถ์อบต.บ้านแก่ง จ.อุตรดิตถ์
อบต.บ้านด่าน จ.อุตรดิตถ์อบต.ด่านแม่คำมัน จ.อุตรดิตถ์อบต.วังแดง จ.อุตรดิตถ์
อบต.บ้านด่านนาขาม จ.อุตรดิตถ์อบต.นานกกก จ.อุตรดิตถ์อบต.หาดสองแคว จ.อุตรดิตถ์
เทศบาลตำบลจริม จ.อุตรดิตถ์อบต.น้ำพี้ จ.อุตรดิตถ์อบต.นาอิน จ.อุตรดิตถ์
เทศบาลตำบลท่าปลา จ.อุตรดิตถ์อบต.บ่อทอง จ.อุตรดิตถ์อบต.ในเมือง จ.อุตรดิตถ์
เทศบาลตำบลร่วมจิต จ.อุตรดิตถ์อบต.ป่าคาย จ.อุตรดิตถ์อบต.บ้านโคน จ.อุตรดิตถ์
อบต.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์อบต.ผักขวง จ.อุตรดิตถ์อบต.บ้านดารา จ.อุตรดิตถ์
อบต.นางพญา จ.อุตรดิตถ์เทศบาลตำบลท่าสัก จ.อุตรดิตถ์อบต.บ้านหม้อ จ.อุตรดิตถ์
อบต.น้ำหมัน จ.อุตรดิตถ์เทศบาลตำบลในเมือง จ.อุตรดิตถ์อบต.พญาแมน จ.อุตรดิตถ์
อบต.ผาเลือด จ.อุตรดิตถ์อบต.คอรุม จ.อุตรดิตถ์อบต.ไร่อ้อย จ.อุตรดิตถ์
อบต.ร่วมจิต จ.อุตรดิตถ์อบต.ท่าสัก จ.อุตรดิตถ์เทศบาลตำบลน้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
อบต.หาดล้า จ.อุตรดิตถ์อบต.ท่ามะเฟือง จ.อุตรดิตถ์อบต.เด่นเหล็ก จ.อุตรดิตถ์
เทศบาลตำบลทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์อบต.นายาง จ.อุตรดิตถ์อบต.ท่าแฝก จ.อุตรดิตถ์
อบต.น้ำไคร้ จ.อุตรดิตถ์เทศบาลตำบลฟากท่า จ.อุตรดิตถ์เทศบาลตำบลบ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
อบต.น้ำไผ่ จ.อุตรดิตถ์อบต.บ้านเสี้ยว จ.อุตรดิตถ์อบต.นาขุม จ.อุตรดิตถ์
อบต.บ้านฝาย จ.อุตรดิตถ์อบต.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์อบต.บ่อเบี้ย จ.อุตรดิตถ์
อบต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์อบต.สองคอน จ.อุตรดิตถ์อบต.ม่วงเจ็ดต้น จ.อุตรดิตถ์
อบต.ห้วยมุ่น จ.อุตรดิตถ์อบต.สองห้อง จ.อุตรดิตถ์