จ.อุดรธานี

Kickoff Traffy Fondue จ.อุดรธานี

นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เปิดโครงการอบรมการใช้งานระบบ Traffy Fondue

นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านแพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง Traffy Fondue จังหวัดอุดรธานี โดยมีหน่วยงานส่วนราชการ เทศบาล อบต. จำนวน 183 หน่วยงาน ทั้งจังหวัดเข้าร่วมอบรม ณ ห้องสยามมนต์ตรา คอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมสยามแกรนด์ จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงานในจังหวัดอุดรธานี จำนวน 183 หน่วยงาน

สำนักงานจังหวัดอุดรธานีบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (จังหวัดอุดรธานี)วิทยาลัยสันตพล
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานีบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (จังหวัดอุดรธานี)ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดอุดรธานี
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) (จังหวัดอุดรธานี)ปภ. อุดรธานีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
การประปาส่วนภูมิภาค (จังหวัดอุดรธานี)พมจ.อุดรธานีสภ.กลางใหญ่
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานีสภ.กุดจับ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอุดรธานีมหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานีสภ.กุมภวาปี
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี 2มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีสภ.กู่แก้ว
ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี (ภ.จว.อุดรธานี)มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีสภ.ไชยวาน
บริษัท ขนส่ง จำกัด (จังหวัดอุดรธานี)มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุดรธานีสภ.ดงเย็น จ.อุดรธานี
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (จังหวัดอุดรธานี)วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานีสภ.ทุ่งฝน
สภ.นายูงสภ.วังสามหมอสำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี
สภ.น้ำโสมสภ.ศรีธาตุสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี
สภ.โนนสะอาดสภ.สร้างคอมสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
สภ.บ้านดุงสภ.หนองวัวซอสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี
สภ.บ้านเทื่อมสภ.หนองแสงสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี
สภ.บ้านผือสภ.หนองหานสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
สภ.ประจักษ์ศิลปาคมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานีสำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (จังหวัดอุดรธานี)
สภ.พิบูลย์รักษ์สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานีสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี
สภ.เพ็ญสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี
สภ.เมืองอุดรธานีสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี
สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานีสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานีอำเภอทุ่งฝน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานีสำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานีอำเภอนายูง
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานีสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานีอำเภอน้ำโสม
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานีสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีอำเภอโนนสะอาด
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี (สสจ.อุดรธานี)อำเภอบ้านดุง
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานีสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานีอำเภอบ้านผือ
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานีอำเภอกุดจับอำเภอประจักษ์ศิลปาคม
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานีอำเภอกุมภวาปีอำเภอพิบูลย์รักษ์
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานีอำเภอกู่แก้วอำเภอเพ็ญ
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีอำเภอไชยวานอำเภอเมืองอุดรธานี
อำเภอวังสามหมออำเภอศรีธาตุอำเภอสร้างคอม
อำเภอหนองวัวซออำเภอหนองแสงอำเภอหนองหาน
อบจ.อุดรธานีเทศบาลตำบลจำปี จ.อุดรธานีเทศบาลตำบลนาดี จ.อุดรธานี
เทศบาลตำบลกงพานพันดอน จ.อุดรธานีเทศบาลตำบลเชียงเพ็ง จ.อุดรธานีเทศบาลตำบลนายูง จ.อุดรธานี
เทศบาลตำบลกลางใหญ่ จ.อุดรธานีเทศบาลตำบลเชียงแหว จ.อุดรธานีเทศบาลตำบลน้ำโสม จ.อุดรธานี
เทศบาลตำบลกุดจับ จ.อุดรธานีเทศบาลตำบลแชแล จ.อุดรธานีเทศบาลตำบลนิคมสงเคราะห์ จ.อุดรธานี
เทศบาลตำบลกุดหมากไฟ จ.อุดรธานีเทศบาลตำบลไชยวาน จ.อุดรธานีเทศบาลตำบลโนนทอง จ.อุดรธานี
เทศบาลตำบลกุมภวาปี จ.อุดรธานีเทศบาลตำบลตาลเลียน จ.อุดรธานีเทศบาลตำบลโนนสะอาด จ.อุดรธานี
เทศบาลตำบลกู่แก้ว จ.อุดรธานีเทศบาลตำบลทุ่งฝน จ.อุดรธานีเทศบาลตำบลโนนหวาย จ.อุดรธานี
เทศบาลตำบลคอนสาย จ.อุดรธานีเทศบาลตำบลทุ่งใหญ่ จ.อุดรธานีเทศบาลตำบลบะยาว จ.อุดรธานี
เทศบาลตำบลคำบง จ.อุดรธานีเทศบาลตำบลนาข่า จ.อุดรธานีเทศบาลตำบลบ้านโคก จ.อุดรธานี
เทศบาลตำบลโคกสูง จ.อุดรธานีเทศบาลตำบลนางัว จ.อุดรธานีเทศบาลตำบลบ้านจั่น จ.อุดรธานี
เทศบาลตำบลบ้านเชียง จ.อุดรธานีเทศบาลตำบลพันดอน จ.อุดรธานีเทศบาลตำบลสร้างก่อ จ.อุดรธานี
เทศบาลตำบลบ้านตาด จ.อุดรธานีเทศบาลตำบลเพ็ญ จ.อุดรธานีเทศบาลตำบลสร้างคอม จ.อุดรธานี
เทศบาลตำบลบ้านธาตุ จ.อุดรธานีเทศบาลตำบลโพนสูง จ.อุดรธานีเทศบาลตำบลแสงสว่าง จ.อุดรธานี
เทศบาลตำบลบ้านโปร่ง จ.อุดรธานีเทศบาลตำบลภูผาแดง จ.อุดรธานีเทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง จ.อุดรธานี
เทศบาลตำบลบ้านผือ จ.อุดรธานีเทศบาลตำบลเมืองเพีย จ.อุดรธานีเทศบาลตำบลหนองบัว จ.อุดรธานี
เทศบาลตำบลบ้านยวด จ.อุดรธานีเทศบาลตำบลยางชุม จ.อุดรธานีเทศบาลตำบลหนองบัวบาน จ.อุดรธานี
เทศบาลตำบลปะโค อ.กุดจับ จ.อุดรธานีเทศบาลตำบลลำพันชาด จ.อุดรธานีเทศบาลตำบลหนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี
เทศบาลตำบลปะโค อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานีเทศบาลตำบลวังสามหมอ จ.อุดรธานีเทศบาลตำบลหนองไผ่ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
เทศบาลตำบลผักตบ จ.อุดรธานีเทศบาลตำบลเวียงคำ จ.อุดรธานีเทศบาลตำบลหนองเม็ก จ.อุดรธานี
เทศบาลตำบลผาสุก จ.อุดรธานีเทศบาลตำบลศรีธาตุ จ.อุดรธานีเทศบาลตำบลหนองวัวซอ จ.อุดรธานี
เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม จ.อุดรธานีเทศบาลเมืองบ้านดุง จ.อุดรธานีอบต.โนนสูง จ.อุดรธานี
เทศบาลตำบลหนองแวงโนนสะอาด จ.อุดรธานีเทศบาลเมืองหนองสำโรง จ.อุดรธานีอบต.บ้านขาว จ.อุดรธานี
เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ จ.อุดรธานีอบต.กุดสระ จ.อุดรธานีอบต.บ้านจั่น จ.อุดรธานี
เทศบาลตำบลหนองหว้า จ.อุดรธานีอบต.โคกสะอาด จ.อุดรธานีอบต.สามพร้าว จ.อุดรธานี
เทศบาลตำบลหนองหาน จ.อุดรธานีอบต.เชียงพิณ จ.อุดรธานีอบต.หนองนาคำ จ.อุดรธานี
เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง จ.อุดรธานีอบต.เชียงยืน จ.อุดรธานีอบต.หนองไฮ จ.อุดรธานี
เทศบาลตำบลหัวนาคำ จ.อุดรธานีอบต.นากว้าง จ.อุดรธานีอบต.นิคมสงเคราะห์ จ.อุดรธานี
เทศบาลตำบลอูบมุง จ.อุดรธานีอบต.นาข่า จ.อุดรธานีอบต.นาดี จ.อุดรธานี
เทศบาลนครอุดรธานี จ.อุดรธานีเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ จ.อุดรธานีอบต.หมูม่น จ.อุดรธานี