จ.สมุทรสาคร

Kickoff Traffy Fondue จ.สมุทรสาคร

นายผล ดำธรรม  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เปิดโครงการอบรมการใช้งานระบบ Traffy Fondue

นายผล ดำธรรม  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านแพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง Traffy Fondue จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีหน่วยงานส่วนราชการ เทศบาล อบต. จำนวน 112 หน่วยงาน ทั้งจังหวัดเข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมแกรนด์นรสิงห์ โรงแรมแกรนอินเตอร์ โฮเทล ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร

หน่วยงานในจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 112 หน่วยงาน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาครตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร (ภ.จว.สมุทรสาคร)โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสาครที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาครโรงพยาบาลสมุทรสาคร
กรมทหารสื่อสารที่ 1 (ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน)ที่ทำการปกครองอำเภอกระทุ่มแบนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาครที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแพ้วศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสมุทรสาคร
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมุทรสาครที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสมุทรสาครศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสมุทรสาครบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาครศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสาคร
แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาครปภ. สมุทรสาครศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร
แขวงทางหลวงสมุทรสาครพมจ.สมุทรสาครศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
โครงการชลประทานสมุทรสาครเรือนจำจังหวัดสมุทรสาครสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร
ตรวจคนเข้าเมืองสมุทรสาครโรงพยาบาลกระทุ่มแบนสถานีตำรวจน้ำ 4 กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจน้ำ (ตำรวจน้ำสมุทรสาคร)
สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาครสำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาครสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาครสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร
สภ.กระทุ่มแบนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงครามสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร
สภ.โคกขามสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาครสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร
สภ.บางโทรัดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาครสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร
สภ.บ้านแพ้วสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาครสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร
สภ.เมืองสมุทรสาครสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสาครสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาครสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาครสำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาครสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาครสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาครสำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาครสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาครสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาครเทศบาลตำบลนาดี จ.สมุทรสาคร
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาครสำนักงานสัสดีจังหวัดสมุทรสาครเทศบาลตำบลบางปลา จ.สมุทรสาคร
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาครสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก จ.สมุทรสาคร
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาครสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาครอบจ.สมุทรสาครเทศบาลตำบลสวนหลวง จ.สมุทรสาคร
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาครเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา จ.สมุทรสาครเทศบาลตำบลหลักห้า จ.สมุทรสาคร
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาครเทศบาลตำบลคอกกระบือ จ.สมุทรสาครเทศบาลนครสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 1เทศบาลตำบลแคราย จ.สมุทรสาครเทศบาลนครอ้อมน้อย จ.สมุทรสาคร
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2เทศบาลตำบลดอนไก่ดี จ.สมุทรสาครเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาครเทศบาลตำบลท่าจีน จ.สมุทรสาครเทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ จ.สมุทรสาคร
อบต.กาหลง จ.สมุทรสาครอบต.ท่าทราย จ.สมุทรสาครอบต.บางโทรัด จ.สมุทรสาคร
อบต.คลองตัน จ.สมุทรสาครอบต.ท่าไม้ จ.สมุทรสาครอบต.บางน้ำจืด จ.สมุทรสาคร
อบต.โคกขาม จ.สมุทรสาครอบต.ท่าเสา จ.สมุทรสาครอบต.บางยาง จ.สมุทรสาคร
อบต.เจ็ดริ้ว จ.สมุทรสาครอบต.นาโคก จ.สมุทรสาครอบต.บ้านเกาะ จ.สมุทรสาคร
อบต.ชัยมงคล จ.สมุทรสาครอบต.บางกระเจ้า จ.สมุทรสาครอบต.บ้านบ่อ จ.สมุทรสาคร
อบต.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาครอบต.หนองนกไข่ จ.สมุทรสาครบต.อำแพง จ.สมุทรสาคร
อบต.พันท้ายนรสิงห์ จ.สมุทรสาครอบต.หลักสอง จ.สมุทรสาครอบต.หลักสาม จ.สมุทรสาคร
อบต.สวนส้ม จ.สมุทรสาคร