จ.ยโสธร

Kickoff Traffy Fondue จ.ยโสธร

นายชรินทร์ ทองสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เปิดโครงการอบรมการใช้งานระบบ Traffy Fondue

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายชรินทร์ ทองสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน เปิดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การนำระบบทราฟฟี่ ฟองดูว์ (Traffy Fondue) มาใช้ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ จากประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่จังหวัดยโสธร โดยมีหน่วยงานส่วนราชการ เทศบาล อบต. จำนวน 206 หน่วยงาน ทั้งจังหวัดเข้าร่วมอบรม ณ โรงแรมเจพี เอ็มเมอรัลด์ จังหวัดยโสธร

หน่วยงานในจังหวัดยโสธร จำนวน 206 หน่วยงาน

สำนักงานจังหวัดยโสธรสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธรสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร
ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธรสำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธรสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธรสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธรสำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธรสำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร
สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธรสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธรสำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร
ปภ. ยโสธรสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธรสำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธรสำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธรสำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร (สสจ.ยโสธร)สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธรสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร
สำนักงานคลังจังหวัดยโสธรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธรสำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร
สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธรสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธรสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธรศูนย์ป่าไม้ยโสธร
เรือนจำจังหวัดยโสธรบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธรแขวงทางหลวงยโสธร
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยโสธรศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยโสธรแขวงทางหลวงชนบทยโสธร
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยโสธรโครงการชลประทานยโสธรสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยโสธร
สำนักงานสัสดีจังหวัดยโสธรสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธรสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยโสธร
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยโสธรสถานีพัฒนาที่ดินยโสธรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร
กรมทหารราบที่ 16ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดยโสธรสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดยโสธร
ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร (ภ.จว.ยโสธร)ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต1
หน่วยตำรวจสันติบาลยโสธรศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต2
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธรสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดยโสธรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษยโสธร
สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธรที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดยโสธรสภ.ค้อวัง
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดยโสธรสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดยโสธรสภ.บึงแก
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธรสภ.เมืองยโสธรสภ.คำผักกูด
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดยโสธร(คปภ.ยโสธร)สภ.คำเขื่อนแก้วโรงพยาบาลยโสธร
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจังหวัดยโสธร(สสว.ยโสธร)สภ.มหาชนะชัยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา
สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดยโสธร(สคบ.ยโสธร)สภ.กุดชุมโรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธรสภ.ป่าติ้วโรงพยาบาลมหาชนะชัย
การประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธรสภ.ทรายมูลโรงพยาบาลกุดชุม
บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ(มหาชน)จำกัดจังหวัดยโสธรสภ.ไทยเจริญโรงพยาบาลป่าติ้ว
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดสาขายโสธรสภ.เลิงนกทาโรงพยาบาลทรายมูล
โรงพยาบาลไทยเจริญอำเภอค้อวังอบต.ขั้นไดใหญ่ จ.ยโสธร
โรงพยาบาลค้อวังอบจ.ยโสธรอบต.สิงห์ จ.ยโสธร
อำเภอเมืองยโสธรเทศบาลเมืองยโสธร จ.ยโสธรอบต.นาสะไมย์ จ.ยโสธร
อำเภอเลิงนกทาเทศบาลตำบลตาดทอง จ.ยโสธรอบต.เขื่องคำ จ.ยโสธร
อำเภอคำเขื่อนแก้วเทศบาลตำบลเดิด จ.ยโสธรอบต.หนองหิน จ.ยโสธร
อำเภอมหาชนะชัยเทศบาลตำบลทุ่งแต้ จ.ยโสธรอบต.หนองคู จ.ยโสธร
อำเภอกุดชุมเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ จ.ยโสธรอบต.ขุมเงิน จ.ยโสธร
อำเภอป่าติ้วเทศบาลตำบลสำราญ จ.ยโสธรอบต.ทุ่งนางโอก จ.ยโสธร
อำเภอทรายมูลอบต.ค้อเหนือ จ.ยโสธรอบต.หนองเรือ จ.ยโสธร
อำเภอไทยเจริญอบต.ดู่ทุ่ง จ.ยโสธรอบต.หนองเป็ด จ.ยโสธร
เทศบาลตำบลเลิงนกทา จ.ยโสธรอบต.โคกสำราญ จ.ยโสธรอบต.กู่จาน จ.ยโสธร
เทศบาลตำบลสามแยก จ.ยโสธรอบต.สร้างมิ่ง จ.ยโสธรอบต.นาแก จ.ยโสธร
เทศบาลตำบลห้องแซง จ.ยโสธรเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธรอบต.กุดกุง จ.ยโสธร
เทศบาลตำบลบุ่งค้า จ.ยโสธรเทศบาลตำบลดงแคนใหญ่ จ.ยโสธรอบต.เหล่าไฮ จ.ยโสธร
เทศบาลตำบลสามัคคี จ.ยโสธรอบต.ลุมพุก จ.ยโสธรอบต.แคนน้อย จ.ยโสธร
เทศบาลตำบลศรีแก้ว จ.ยโสธรอบต.ย่อ จ.ยโสธรอบต.ดงเจริญ จ.ยโสธร
เทศบาลตำบลกุดเชียงหมี จ.ยโสธรอบต.สงเปือย จ.ยโสธรเทศบาลตำบลฟ้าหยาด จ.ยโสธร
เทศบาลตำบลสวาท จ.ยโสธรอบต.โพนทัน จ.ยโสธรอบต.ฟ้าหยาด จ.ยโสธร
เทศบาลตำบลกุดแห่ จ.ยโสธรอบต.ทุ่งมน จ.ยโสธรอบต.หัวเมือง จ.ยโสธร
อบต.สามแยก จ.ยโสธรอบต.นาคำ จ.ยโสธรอบต.คูเมือง จ.ยโสธร
อบต.ผือฮี จ.ยโสธรอบต.กำแมด จ.ยโสธรอบต.โคกนาโก จ.ยโสธร
อบต.บากเรือ จ.ยโสธรอบต.นาโส่ จ.ยโสธรอบต.เชียงเพ็ง จ.ยโสธร
อบต.ม่วง จ.ยโสธรอบต.ห้วยแก้ง จ.ยโสธรอบต.ศรีฐาน จ.ยโสธร
อบต.โนนทราย จ.ยโสธรอบต.หนองหมี จ.ยโสธรเทศบาลตำบลทรายมูล จ.ยโสธร
อบต.บึงแก จ.ยโสธรอบต.โพนงาม จ.ยโสธรเทศบาลตำบลนาเวียง จ.ยโสธร
อบต.พระเสาร์ จ.ยโสธรอบต.คำน้ำสร้าง จ.ยโสธรอบต.ทรายมูล จ.ยโสธร
อบต.สงยาง จ.ยโสธอบต.หนองแหน จ.ยโสธรอบต.ดู่ลาด จ.ยโสธร
เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา จ.ยโสธรเทศบาลตำบลป่าติ้ว จ.ยโสธรอบต.ดงมะไฟ จ.ยโสธร
อบต.กุดชุม จ.ยโสธรอบต.โพธิ์ไทร จ.ยโสธรอบต.ไผ่ จ.ยโสธร
อบต.โนนเปือย จ.ยโสธรอบต.กระจาย จ.ยโสธรเทศบาลตำบลคำเตย จ.ยโสธร
อบต.ไทยเจริญ จ.ยโสธรศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธรสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร
อบต.น้ำคำ จ.ยโสธรสำนักงานอัยการจังหวัดยโสธรสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดยโสธร
อบต.ส้มผ่อ จ.ยโสธรสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธรพิสูจน์หลักฐานจังหวัดยโสธร
อบต.คำไผ่ จ.ยโสธรสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดยโสธรตรวจคนเข้าเมืองยโสธร
เทศบาลตำบลค้อวัง จ.ยโสธรสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยโสธรหอการค้าจังหวัดยโสธร
อบต.ฟ้าห่วน จ.ยโสธรอบต.ค้อวัง จ.ยโสธรสภาอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
อบต.กุดน้ำใส จ.ยโสธรศาลจังหวัดยโสธรสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดยโสธร
อบต.น้ำอ้อม จ.ยโสธรสมาคมชาวยโสธร