จ.นนทบุรี

Kickoff Traffy Fondue จ.นนทบุรี

นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เปิดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ Traffy Fondue

วันที่ 24 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธาน เปิดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การนำระบบทราฟฟี่ ฟองดูว์ (Traffy Fondue) มาใช้ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ จากประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี โดยมีหน่วยงานส่วนราชการ เทศบาล อบต. จำนวน 113 หน่วยงานทั้งจังหวัดเข้าร่วมอบรม ณ ห้องแคชเมียร์แกรนด์บอลรูม โรงแรมเวสต์เกตเรสซิเดนซ์ ถนนกาญจนาภิเษกตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานในจังหวัดนนทบุรี จำนวน 113 หน่วยงาน

จังหวัดนนทบุรีสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรีสภ.บางบัวทอง
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนนทบุรีสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี สภ.บางใหญ่
ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรีสำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีสภ.บางแม่นาง
สำนักงานโยธาธิการจังหวัดนนทบุรีสำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรีสภ.บางกรวย
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรีสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรีสภ.ปลายบาง
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรีสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรีสภ.ไทรน้อย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีแขวงทางหลวงนนทบุรี
สำนักงานป้องกันสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรีแขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี
สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรีสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรีโครงการชลประทานนนทบุรี
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรีสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรีโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรีสำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรีสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรี
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรีสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรีสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี
สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรีตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนนทบุรี
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรีสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนนทบุรี
สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรีตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี (ภ.จว.นนทบุรี)สำนักงานประปาสาขานนทบุรี สสน.
สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรีสภ.เมืองนนทบุรีสำนักงานประปาสาขาบางบัวทอง สสบท.
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรีสภ.รัตนาธิเบศร์สำนักงานประปาสาขามหาสวัสดิ์ สสมส.
สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรีสภ.บางศรีเมืองการไฟฟ้านครหลวง เขตนนทบุรี
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรีสภ.ปากเกร็ดการไฟฟ้านครหลวง เขตบางใหญ่
เรือนจำจังหวัดนนทบุรีสภ.ชัยพฤกษ์การไฟฟ้านครหลวง เขตบางบัวทอง
อำเภอเมืองนนทบุรีเทศบาลตำบลเสาธงหิน จ.นนทบุรีอบต.บ้านใหม่ จ.นนทบุรี
อำเภอปากเกร็ดเทศบาลตำบลบางใหญ่ จ.นนทบุรีอบต.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
อำเภอบางบัวทองเทศบาลตำบลบางเลน จ.นนทบุรีอบต.บางเลน
อำเภอบางใหญ่เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง จ.นนทบุรีอบต.มหาสวัสดิ์ จ.นนทบุรี
อำเภอบางกรวยเทศบาลตำบลบางม่วง จ.นนทบุรีอบต.บางขุนกอง จ.นนทบุรี
อำเภอไทรน้อยเทศบาลตำบลไทรน้อย จ.นนทบุรีอบต.บางขนุน จ.นนทบุรี
อบจ.นนทบุรีเทศบาลตำบลศาลากลาง จ.นนทบุรีอบต.ทวีวัฒนา จ.นนทบุรี
เทศบาลนครนนทบุรี จ.นนทบุรีเทศบาลตำบลปลายบาง จ.นนทบุรีอบต.คลองขวาง จ.นนทบุรี
เทศบาลนครปากเกร็ด จ.นนทบุรีเทศบาลตำบลบางสีทอง จ.นนทบุรีอบต.ขุนศรี จ.นนทบุรี
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง จ.นนทบุรีอบต.บางรักน้อย จ.นนทบุรีอบต.ไทรใหญ่ จ.นนทบุรี
เทศบาลเมืองบางกร่าง จ.นนทบุรีอบต.บางไผ่ จ.นนทบุรีอบต.หนองเพรางาย จ.นนทบุรี
เทศบาลเมืองบางบัวทอง จ.นนทบุรีอบต.คลองข่อย จ.นนทบุรีอบต.ราษฎร์นิยม จ.นนทบุรี
เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง จ.นนทบุรีอบต.อ้อมเกร็ด จ.นนทบุรีอบต.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
เทศบาลเมืองพิมลราช จ.นนทบุรีอบต.เกาะเกร็ด จ.นนทบุรีเทศบาลเมืองบางรักพัฒนา จ.นนทบุรี
อบต.ท่าอิฐ จ.นนทบุรีเทศบาลเมืองบางคูรัด จ.นนทบุรีอบต.คลองพระอุดม จ.นนทบุรี
เทศบาลเมืองไทรม้า จ.นนทบุรีอบต.บางตะไนย์ จ.นนทบุรีเทศบาลเมืองบางกรวย จ.นนทบุรี
อบต.ลำโพ จ.นนทบุรีเทศบาลเมืองบางแม่นาง จ.นนทบุรีอบต.ละหาร จ.นนทบุรี
เทศบาลตำบลบางพลับ จ.นนทบุรีอบต.บางรักใหญ่ จ.นนทบุรี

หน่วยงานในจังหวัด ประชาสัมพันธ์ QR code รับแจ้งปัญหา