จ.ลำปาง

Kickoff Traffy Fondue จ.ลำปาง

นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานแพลตฟอร์มจัดการปัญหาเมือง Traffy Fondue จังหวัดลำปาง

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น.นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานแพลตฟอร์มจัดการปัญหาเมือง Traffy Fondue จังหวัดลำปาง โดยมี นายชนาธิป เสมแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นางสาวสุดาทิพย์ มูลอ้าย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ ได้แก่ ส่วนงานราชการ เทศบาล อบต. จำนวน 241 หน่วยงานทั้งจังหวัด ณ ห้องจิตต์บัวคำ โรงแรมบุษย์น้ำทอง อ.เมืองลำปาง

หน่วยงานในจังหวัดลำปาง จำนวน 241 หน่วยงาน

กฟผ.แม่เมาะแขวงทางหลวงชนบทลำปางที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแขวงทางหลวงลำปางที่ 1นิคมสร้างตนเองกิ่วลม จ.ลป.
กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง ลำปางแขวงทางหลวงลำปางที่ 2บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จังหวัดลำปาง
กศน.จ.ลำปางคลังปิโตรเลียมลำปางบ้านพักเด็กและครอบครัว จ.ลป.
กศน.ภาคเหนือโครงการชลประทานลำปางมณฑลทหารบกที่ 32
กอ.รมน.จ.ลป. (ฝ่ายทหาร)โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตลำปาง
กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปางตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง (ภ.จว.ลำปาง)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปางทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
การยางแห่งประเทศไทย สาขาลำปางท่าอากาศยานลำปางเรือนจำกลางลำปาง
โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปางศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง
โรงพยาบาลลำปางศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ลำปาง
โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปางศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปางศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปางศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จ.ลป.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จ.ลป.
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีฯศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5ศูนย์สร้างทางลำปาง
ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1.2 ลำปางศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปางศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ ลำปาง
ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงาน เขต 5ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จ.ลป.สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ลป.ศูนย์โรคเรื้อนที่ 10 ลำปางสถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จ.ลป.
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๐ จังหวัดลำปางศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลำปางสถานพินิจและคุ้มครองเด็กจังหวัดลำปาง
สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวงสำนักงานการเคหะชุมชนลำปางสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง
สถานีพัฒนาที่ดินลำปางสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลำปางสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) ลำปางสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปางสำนักงานจังหวัดลำปาง
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา จ.ลำปางสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปางสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปางสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางสำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 1
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ลำปางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 ลำปาง
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง
สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูนสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปางสำนักงานพลังงานจังหวัดลำปางสำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปางสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปางสำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปางสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปางสำนักงานยุติธรรมจังหวัดลำปางสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปางสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปางสำนักงานสัสดีจังหวัดลำปาง
สำนักงานประมงจังหวัดลำปางสำนักงานแรงงานจังหวัดลำปางสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-2 ลำปาง
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปางสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 2
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)เทศบาลตำบลท่าผา จ.ลำปางเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว จ.ลำปาง
สำนักชลประทานที่ 2เทศบาลตำบลทุ่งงาม จ.ลำปางเทศบาลตำบลพระบาทวังตวง จ.ลำปาง
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปางเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง จ.ลำปางเทศบาลตำบลเมืองปาน จ.ลำปาง
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ภาคเหนือบนเทศบาลตำบลนาแก้ว จ.ลำปางเทศบาลตำบลเมืองยาว จ.ลำปาง
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปางเทศบาลตำบลนาครัว จ.ลำปางเทศบาลตำบลแม่ทะ จ.ลำปาง
เทศบาลตำบลเกาะคา จ.ลำปางเทศบาลตำบลน้ำโจ้ จ.ลำปางเทศบาลตำบลแม่ปุ จ.ลำปาง
เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว จ.ลำปางเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว จ.ลำปางเทศบาลตำบลแม่พริก จ.ลำปาง
เทศบาลตำบลแจ้ห่ม จ.ลำปางเทศบาลตำบลบ้านสา จ.ลำปางเทศบาลตำบลแม่มอก จ.ลำปาง
เทศบาลตำบลต้นธงชัย จ.ลำปางเทศบาลตำบลบ้านใหม่ จ.ลำปางเทศบาลตำบลแม่เมาะ จ.ลำปาง
เทศบาลตำบลเถินบุรี จ.ลำปางเทศบาลตำบลปงยางคก จ.ลำปางเทศบาลตำบลลำปางหลวง จ.ลำปาง
เทศบาลตำบลวังพร้าว จ.ลำปางเทศบาลตำบลหลวงเหนือ จ.ลำปางอบต.แจ้ซ้อน จ.ลำปาง
เทศบาลตำบลวังเหนือ จ.ลำปางเทศบาลตำบลห้างฉัตร จ.ลำปางอบต.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
เทศบาลตำบลเวียงตาล จ.ลำปางเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล จ.ลำปางอบต.ดอนไฟ จ.ลำปาง
เทศบาลตำบลเวียงมอก จ.ลำปางเทศบาลตำบลไหล่หิน จ.ลำปางอบต.ทุ่งกว๋าว จ.ลำปาง
เทศบาลตำบลศาลา จ.ลำปางเทศบาลนครลำปาง จ.ลำปางอบต.ทุ่งฝาย จ.ลำปาง
เทศบาลตำบลสบปราบ จ.ลำปางเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จ.ลำปางอบต.ทุ่งฮั้ว จ.ลำปาง
เทศบาลตำบลสิริราช จ.ลำปางเทศบาลเมืองพิชัย จ.ลำปางอบต.นาแก จ.ลำปาง
เทศบาลตำบลเสริมงาม จ.ลำปางเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปางอบต.นาโป่ง จ.ลำปาง
เทศบาลตำบลเสริมซ้าย จ.ลำปางอบจ.ลำปางอบต.นายาง จ.ลำปาง
เทศบาลตำบลหลวงใต้ จ.ลำปางอบต.จางเหนือ จ.ลำปางอบต.นาสัก จ.ลำปาง
อบต.นาแส่ง จ.ลำปางอบต.บ้านร้อง จ.ลำปางอบต.พิชัย จ.ลำปาง
อบต.นิคมพัฒนา จ.ลำปางอบต.บ้านแลง จ.ลำปางอบต.เมืองมาย จ.ลำปาง
อบต.บ่อแฮ้ว จ.ลำปางอบต.บ้านเสด็จ จ.ลำปางอบต.แม่กัวะ จ.ลำปาง
อบต.บ้านกิ่ว จ.ลำปางอบต.บ้านหวด จ.ลำปางอบต.แม่ตีบ จ.ลำปาง
อบต.บ้านขอ จ.ลำปางอบต.บ้านแหง จ.ลำปางอบต.แม่ถอด จ.ลำปาง
อบต.บ้านค่า จ.ลำปางอบต.บ้านอ้อน จ.ลำปางอบต.แม่ปะ จ.ลำปาง
อบต.บ้านดง จ.ลำปางอบต.บ้านเอื้อม จ.ลำปางอบต.แม่พริก จ.ลำปาง
อบต.บ้านบอม จ.ลำปางอบต.บุญนาคพัฒนา จ.ลำปางอบต.แม่วะ จ.ลำปาง
อบต.บ้านเป้า จ.ลำปางอบต.ปงดอน จ.ลำปางอบต.แม่สัน จ.ลำปาง
อบต.บ้านโป่ง จ.ลำปางอบต.ปงเตา จ.ลำปางอบต.แม่สุก จ.ลำปาง
อบต.ร่องเคาะ จ.ลำปางอบต.สบป้าด จ.ลำปางอำเภอแจ้ห่ม
อบต.วอแก้ว จ.ลำปางอบต.สมัย จ.ลำปางอำเภอเถิน
อบต.วังแก้ว จ.ลำปางอบต.เสริมกลาง จ.ลำปางอำเภอเมืองปาน
อบต.วังเงิน จ.ลำปางอบต.เสริมขวา จ.ลำปางอำเภอเมืองลำปาง
อบต.วังซ้าย จ.ลำปางอบต.หนองหล่ม จ.ลำปางอำเภอแม่ทะ
อบต.วังใต้ จ.ลำปางอบต.หัวเมือง จ.ลำปางอำเภอแม่พริก
อบต.วังทรายคำ จ.ลำปางอบต.หัวเสือ จ.ลำปางอำเภอแม่เมาะ
อบต.วังทอง จ.ลำปางอบต.ใหม่พัฒนา จ.ลำปางอำเภอวังเหนือ
อบต.วิเชตนคร จ.ลำปางอำเภอเกาะคาอำเภอสบปราบ
อบต.สบปราบ จ.ลำปางอำเภองาวอำเภอเสริมงาม
อำเภอห้างฉัตร

ลำปางขับเคลื่อนการใช้งานแพลตฟอร์ม Traffy Fondue*

#พ่อเมืองมีเรื่องเล่า ประจำวันที่ 28 ก.ค. 66 โดย นายชนาธิป เสมแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

⚜ประเด็น⚜ การใช้งานแพลตฟอร์มจัดการปัญหาเมือง Traffy Fondue เสริมช่องทางการร้องทุกข์จากช่องทางอื่น

อ่านต่อ

28/7/66

เพิ่มช่องทางการให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนใหม่

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง เพิ่มช่องทางการให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนใหม่อีก 1 ช่องทาง ผ่านระบบทราฟฟี่ ฟองดูว์ (Traffy Fondue) โดยสามารถแจ้งเรื่องผ่านระบบได้ตลอด 24 ชั่วโมง ✨ทั้งนี้สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเข้าสู่ช่องทางการร้องทุกข์/ร้องเรียนได้เลย 🙌📌

อ่านต่อ

26/7/66

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง ยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน (Citizen Engagement) ผ่าน Traffy Fondue

เพียงคุณ Scan QR code ก็สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ผ่าน LINE ที่คุณมี และเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง สามารถบริหารจัดการปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา “เจอ แจ้ง จบ” “สะดวก รวดเร็ว ประทับใจ”

อ่านต่อ

26/7/66

เทศบาลเมืองพิชัย ให้ความสำคัญในการพัฒนาช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่

หากประชาชนพบปัญหาเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ในเขตเทศบาลฯ สามารถแจ้งได้ที่ Traffy Fondue เทศบาลเมืองพิชัย หรือช่องทางอื่นๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับทราบปัญหาและนำไปสู่การแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว

อ่านต่อ

24/7/66

อบต.ดอนไฟ ยกระดับการให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนในพื้นที่จังหวัดลำปาง ผ่านระบบทราฟฟี่ ฟองดูว์ (Traffy Fondue)

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนตอบสนองความต้องการของประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการให้กับประชาชนในพื้นที่ของหน่วยงาน

อ่านต่อ

24/7/66

พบปัญหาร้องเรียน/ร้องทุกข์
แจ้งเทศบาลตำบลนาแก้ว
ผ่านระบบทราฟฟี่ ฟองดูว์ (Traffy Fondue)

เพียงคุณ Scan QR code ก็สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ผ่าน LINE ที่คุณมี แจ้งปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา

อ่านต่อ

24/7/66